serbian english      facebook LinkedIn

ZAKONI

►  ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
►  ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
►  ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
►  ZAKON O UDRUŽENJIMA
►  ZAKON O ZADRUGAMA
►  ZAKON O PRIVATIZACIJI
►  ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU
►  ZAKON O STEČAJU
►  ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
►  ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA
►  ZAKON O RADU
►  ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
►  ZAKON O ENERGETICI
►  ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
►  ZAKON O TRGOVINI
►  ZAKON O TURIZMU
►  ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
►  ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
►  ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
►  ZAKON O BANKAMA
►  ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
►  ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA
►  ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
►  ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
►  ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
►  ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
►  ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
►  ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
►  ZAKON O OSIGURANJU
►  ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
►  ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
►  ZAKON O ULAGANJIMA
►  CARINSKI ZAKON
►  ZAKON O CARINSKOJ TARIFI
►  UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM
►  ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
►  ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
►  ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE
►  ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
►  ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
►  ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
►  ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
►  ZAKON O STANDARDIZACIJI
►  ZAKON O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
►  ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM
►  ZAKON O HEMIKALIJAMA
►  ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE