serbian english      facebook LinkedIn

U okviru Privredne komore Srbije dostupni su vam različiti servisi i usluge:

Digitalizovani servisi
  • Usluge poverenih javnih ovlašćenja sada su dostupne u okviru Privredne komore Srbije i u svakoj od regionalnih privrednih komora i Privrednoj komori beograda.
Portal e-usluge
  • Omogućava elektronsko podnošenje, obradu i preuzimanje brojnih dokumenata čije izdavanje je u nadležnosti Privredne komore Srbije, a koja su privrednicima potrebna za poslovanje u Srbiji ili u inostranstvu. korišćenje portala e-Usluge je besplatno, uz obaveznu registraciju privrednih subjekata.
Edukacija
  • Programi stalne poslovne edukacije u skladu sa potrebama privrede, organizacija formalnih i neformalnih oblika poslovne edukacije privrednika, jedan su od prioriteta Privredne komore Srbije.
Sektorske aNnalize
  • Privredna komora Srbije prepoznala je potrebu privrede da kroz analitičke servise pruži članicama koristan alat za planiranje poslovanja. kroz sektorske analize na raspolaganju su indikatori od broja preduzeća i njihove strukture, preko pokazatelja o proizvodnji, uvozu, izvozu, kretanju zaliha, visini zarada, investicijama, bruto dodatoj vrednosti sektora, do međunarodnih trendova i njihovih implikacija na domaće tržište.
Analize prema posebnim zahtevima
  • Imajući u vidu stručni kadar, kao i spe- cijalizovane informativno - analitičke resurse (baza podataka relevantnih institu- cija, Blumberg terminal, statističke alate) Privredna komora Srbije zainteresovanim stranama na upit može da isporuči posebne izveštaje i analize u vezi sa određenim pro- izvodima, ili grupom proizvoda; privrednom granom; pojedinačnim ili integrisanim tr- žištima, kao i drugim temama od značaja za privredu.
„Dani dobavljača“
  • Privredna komora Srbije uspostavlja i unapređuje ekonomsku saradnju privrede sa inostranstvom, vrši promociju privrednih potencijala. U tom smislu razvijena je i nova usluga „Dani dobavljača“, koja omogućava da se uspostave novi poslovni kontakti sa međunarodnim korporacijama.
Baza EU
  • Preduzećima koja nameravaju da posluju na tržištu eU dostupna je besplatna baza sa svim potrebnim informacijama, kontaktima, procedurama. nju prati i on lajn Se aplikacija „Provera bezbednosti proizvoda“. informacije o programima podrške iz domaćih i međunarodnih fondova kao i stručnu pomoć u izradi dokumentacije potrebne da konkurišete za ta sredstva, takođe možete dobiti u Privrednoj komori.
Posebna tela za rešavanje sporova
  • Sud časti, koji je samostalan i nezavisan u svom radu, a odlučuje u slučajevima povrede dobrih poslovnih običaja i morala. arbitraža, koja je samostalana i nezavisna u svom radu, koja miri i posrdeuje kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata.